Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

irra
10:23
3570 4bdf 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
10:23
3572 6d6a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
10:22
3578 3dc2 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
10:22
3579 6cdf
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
10:22
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viapsychedelix psychedelix
irra
10:22


loading
Reposted fromomgsloths omgsloths viapsychedelix psychedelix
irra
10:19
"meh"

za wachlarzem wspomnień, w różanym ogrodzie
płaczą narkomani na ciężkim dziś głodzie.
mija już wieczór, godzina wybija,
stęskniony kundel znowu drze ryja.

a Pani Stasia w oknie wytrwale
ogarnia wzrokiem swe blokowisko.
dzień to czy noc nie ważne jest wcale,
bo Pani Stasia musi wiedzieć wszystko.

ten pod jedynką znowu popala,
mimo że żona mu nie pozwala.
biegają szczury spasione na chlebie,
co go spod szóstki z balkonu wyjebie.

szczyle zaś grupą obległy trzepak.
krzyki i piski, czcze krotochwile.
"ach, żeby do mnie wpadł jeden dzieciak..."
wzdychają opodal z ławki pedofile.

wtem gulgot dziki z gołębiej gardzieli
przerywa smętne koleje niedzieli.
nade mną znowu tłuką kotleta,
więc rzucam kurwę i dogaszam peta.

October 13 2018

irra
12:24
1529 6f25 500
Reposted fromxanth xanth viaPaseroVirus PaseroVirus
irra
12:20
0328 289e 500
Reposted fromplatoon platoon viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
irra
12:19

September 27 2018

irra
18:46
2341 1a9a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
18:46
irra
18:46
2347 335a
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
18:46

September 12 2018

irra
14:16
Reposted fromFlau Flau
irra
14:07
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viapsychedelix psychedelix
irra
14:06
0227 9535 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
irra
14:03
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viaredshadow redshadow
irra
14:03
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaredshadow redshadow
irra
14:03
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viablair blair
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl